ယိင်းလၢဝ်

ပေႃးၶၢၼ်ႉဢုပ်ႇတူၺ်း bot ယိင်းလၢဝ်ၼႆႉၶႃႈ

ၸၢမ်းတူၺ်း တူၺ်း video
Direct Download Get it on Google Play Store Get it on Apple Store
ယိင်းလၢဝ် bot
ၶႆႈသွၼ်ယိင်းလၢဝ်ၶႃႈႁႃႉ

လူတူၺ်းလၢႆးသွၼ်ယိင်းလၢဝ်တီးၼႆႈၶႃႈ

ဢမ်ႇႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၶႃႈႁႃႉ

လူတူၺ်းလၢႆးၸႂ်ႉယိင်းလၢဝ်တီးၼႆႈၶႃႈ

မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၶႃႈႁႃႉ

သူင်ႇမႃး bug မၼ်းသေၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈၶဝ်ၶႃႈ

Video ယိင်းလၢဝ် bot


App Screenshot - ယိင်းလၢဝ် App Promo Demo Page

ထၢမ်ယိင်းလၢဝ်ဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၶႃႈ

 • 📌 ထွမ်ႇၽဵင်း
 • 📌 သဵၼ်ႈမၢႆမၢၵ်ႇၼင်
 • 📌 သွင်တူဝ်ဢွၵ်ႇသင်
 • 📌 သၢမ်တူဝ်ဢွၵ်ႇသင်
 • 📌 web development
 • 📌 မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းသင်
 • 📌 မီးၶၢဝ်းလႂ်ယဝ်ႉ
 • 📌 ၶၼ်ငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်
 • 📌 ၶၢဝ်ႇမီးသင်
 • 📌 ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၾူၼ်လူမ်း
 • 📌 ဝွၵ်း

ၶၢဝ်ႇယိင်းလၢဝ်

ပေႃးၶႆႈႁူႉလွင်ႈ update ယိင်းလၢဝ်၊ ၶၢဝ်ႇ ယိင်းလၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ subscribe ဝႆႉလႆႈၶႃႈ

Contact Us